MONITORUL OFICIAL 

Despre Cosmeşti

Consiliul Județean Galați susține programul „Permis pentru viitor”, organizat de Fundația pentru Comunitate, care vine în sprijinul tinerilor din medii defavorizate pentru obținerea permisului de conducere.
La acest program pot participa elevi sau absolvenți de liceu, școli profesionale sau școală generală, cu vârsta cuprinsă între 18-25 de ani.
Fiecare participant poate primi finanțare în valoare maximă de 3000 de lei pentru acoperirea integrală sau parțială a costurilor obținerii permisului de conducere categoria B, C sau D, inclusiv pentru tractoare agricole sau forestiere, troleibuze și tramvaie.
Reprezentanții Centrului Europe Direct din cadrul Consiliului Județean Galați oferă celor care solicită acest tip de sprijin asistență și îndrumare în vederea pregătirii aplicației aferente acestui program.
Detalii suplimentare și formularele de înscriere se găsesc pe site-ul www.pentrucomunitate.ro/ro/permis, iar dosarul de candidatură se poate transmite și online la adresa de e-mail permis@pentrucomunitate.ro.
Termenul de depunere a solicitării de finanțare este 21 ianuarie 2022.
Sursă: Costel Fotea – Președintele Consiliului Județean Galați

d-permanenta

pliant-im-munca-subdeclarata-gl

ANUNȚ

Primăria Comunei Cosmești anunță faptul că începând cu data de 20 octombrie 2021, primește cererile privind încălzirea locuinței cu lemne pentru iarnă, pentru lunile noiembrie 2021-martie 2022 și pentru supliment de energie.

Potrivit Legii 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie și Hotărârii 1073/2021 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 226/2021, venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire/supliment de energie este 1386 lei/persoană, în cazul familiei și 2053 lei, în cazul persoanei singure.

TREBUIE SĂ SE PREZINTE PENTRU DEPUNEREA DOSARULUI ȘI BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL CU ACTUL DE PROPRIETATE AL CASEI PE NUMELE LOR.

 

Acte necesare pentru obținerea ajutoarelor de încălzire sunt:

 • Cerere și declarație pe propria răspundere-formular tipizat, însoţită de documente doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia;
 • Copie act de identitate solicitant și ale membrilor familiei care au împlinit vârsta de 14 ani;
 • Copii certificate de naștere pentru membri familiei care nu au împlinit vârsta de 14 ani;
 • Copie după certificat de căsătorie /divorţ/ deces, după caz;
 • Cupon pensie, șomaj (original sau copie xerox de pe luna anterioara depunerii cererii);
 • Adeverință de salariat pentru toți membrii familiei din care să reiasă venitul net și valoarea bonurilor de masă, norma de hrană,  realizat în luna anterioară depunerii cererii;
 • Dovada proprietății locuinței pentru care se solicită ajutorul(OBLIGATORIU TITLU DE PROPRIETATE, CONTRACT DE COMODAT, ÎNCHIRIERE);
 • Cupon  taloane indemnizații de handicap sau orice alte indemnizații, în original sau copie, din luna anterioară depunerii cererii;
 • Venituri realizate din arendă, dobânzi bancare, venituri de la APIA;
 • Cupon indemnizaţie pentru creşterea copilului în original sau fotocopie din luna anterioară depunerii cererii (copie decizie, extras de cont din care să rezulte explicit valoarea indemnizaţiei pentru luna anterioară depunerii cererii);
 • Cupon alocaţie de plasament în original sau fotocopie (dacă este cazul);
 • Adeverință de rol din registrul agricol și certificat fiscal privind componența familiei, bunuri mobile și imobile existente;
 • Pentru membri familiei care nu realizează venituri se va anexa declaraţie pe proprie răspundere;
 • Persoanele care au cont la bancă, să aducă extras de cont desfășurat pe ultimele 3 luni;
 • Să nu dețină în contul bancar o sumă mai mare de 3000 lei;
 • Factură de la electricitate de pe luna în curs sau luna anterioară;
 • Carte de identitate autoturism; Să nu fie cu o vechime mai mică de 10 ani, maxim o mașină/motocicletă;
 • Să nu dețină tractor, autoutilitară, clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești;
 • Suprafață de teren intravilan maxim 2.000 mp;

Precizăm că este necesar un număr de telefon pentru a putea fi contactați.

 

 

ANUNȚ

 

Cererile împreună cu actele se depun începând cu data de 20.10.2021 astfel:

Furcenii Noi: 20-26.10.2021

Furcenii Vechi și Satu Nou: 27.10.2021-02.11.2021

Cosmeștii-Vale:03-09.11.2021

Cosmești și Băltăreți: 10-15.11.2021

 

Fiecare familie care realizează venit mediu net lunar de 1386 lei/persoană, în cazul familiei și 2053 lei, în cazul persoanei singure și deține act de proprietate pe numele lui poate depune cererea și declarația pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne.

Pentru Suplimentul de energie, factura la electricitate trebuie să fie pe numele celui care depune cererea.

 

 

 

https://we.tl/t-Gq61Sc7g7w- link tutoriale cereri căldură

Vă anunțăm că pe pagina oficială de internet a Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a fost publicat Ghidul sintetic al Solicitantului aferent submăsurii 17.1 Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor ”.

Pentru uşurinţa consultării documentului mai sus menţionat, puteţi accesa următoarele link-uri:

https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm17_1_prime_de_asigurare_a_culturilor,_a_animalelor_si_a_plantelor

https://portal.afir.info/Uploads/GHIDUL%20Solicitantului/2021_tranzitie/GS%20Sintetic/Ghid%20sintetic%20sM%2017.1%20-%20FINAL.pdf

https://portal.afir.info/informatii_generale_informatii_utile_noutati

 

Anunț

Vă înștiințăm cu privire la organizarea concursului de recrutare, pentru perioadă nederminată:

 1. Consilier, Clasa I, grad profesional debutant, ID 174698, în cadrul Compartimentului Asistență socială, din aparatul de specialitate al primarului;
 2. Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;
 3. Data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei scrise: 27.08.2021, ora 10,00, la sediul Primăriei Comunei Cosmești, județul Galați, Str. G-ral Dumitru Dămăceanu,  nr.73, sat Cosmeşti, com. Cosmeşti, jud. Galaţi, CP: 807085;
 4. 4.        Condiţiile de participare: condițiile generale prevăzute de art. 465 din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 și condiţiile specifice de participare la concurs: absolventi de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul administraţiei publice, management;

Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: nu este necesară.

 1. Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 29.07.2021-17.08.2021 și data afișării anunțului: 28.07.2021.
 2. Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria Cosmești, email: cosmesti@gl.e-adm.ro, telefon 0236336227/fax: 0236336218, persoana de contact: Cristina Zaharia-secretarul general al comunei, responsabil resurse umane, telefon mobil: 0734733337.

-          Bibliografia: – Constituţia României;

-          Legea 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizarii sociale, cu modificarile si completarile ulterioare

-          Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

-          ORDIN nr. 2.632 din 8 noiembrie 2016 pentru dezvoltarea serviciilor Ministerului Finanţelor Publice puse la dispoziţia autorităţilor şi instituţiilor publice prin sistemul informatic propriu

-          OUG nr. 70 din 2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, altele decât cele de la Legea 416 /2001, privind venitul minim garantat ; ;

-          Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

-          Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat;

-          Legea 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;

-          Legea 196 /2016 privind venitul minim de incluziune;

-          Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-          Ordonanța Guvernului nr 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu moficările și completările ulterioare;

-          Legea 167/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, precum şi pentru completarea art. 6 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;

Cu stimă, Primar

 Pentru titlul de Satul European de Tineret 2022 poate candida orice sat sau comună din România. Candidatura va fi depusă de către un grup informal de tineri, în numele comunei, aceasta fiind susținută de către autoritățile publice din UAT-ul pe raza căruia se află satul sau comuna candidată, prin semnarea unei scrisori de susținere.

Calendarul estimativ pentru selecția comunelor ce vor purta titlul de ”Sat European de Tineret 2022”:

Lansare apel: 16 iunie 2021

Sesiune de depunere a candidaturilor: 17 iunie 2021, ora 00:01 – 11 iulie 2021, ora 23:59

Evaluare inițială și publicare listă comune finaliste (4 – 8 comune): 14 iulie 2021

Mentorarea grupurilor de inițiativă din comunele finaliste în perioada 19 iulie – 12 septembrie 2021;

Participarea grupurilor de inițiativă din comunele finaliste (3-5 persoane din grup) la o întâlnire de lucru în comuna Aroneanu, județul Iași, în perioada 19 – 26 iulie 2021 (Cazarea și masa participanților sunt asigurate de către organizatori, iar transportul va fi decontat 100%; Mai multe detalii tehnice vor fi trimise finaliștilor pe data de 14 iulie 2021).

Vizita Guvernanței în comunele finaliste (pentru a cunoaște tinerii din grupul de inițiativă) și organizarea unei consultări de două zile în fiecare comuna finalistă (pentru a aprofunda nevoile tinerilor din comunitate și pentru a putea sprijini grupul de inițiativă în procesul de finalizare a candidaturii – stabilirea planului de activități din cadrul programului) în perioada 27 iulie – 29 august 2021;

Susținerea candidaturii de către grupurile de inițiativă din comunele finaliste în fața juriului de specialitate (prezentarea candidaturii) în cadrul Summitului Tinerilor din Mediul Rural ce va avea loc în comuna Aroneanu, județul Iași, în perioada 1 – 5 septembrie 2021 (Cazarea și masa participanților sunt asigurate de către organizatori, iar transportul va fi decontat 100%; Mai multe detalii tehnice vor fi trimise finaliștilor ulterior).

Trimiterea candidaturii finale de către grupurile de inițiativă finaliste: 12 septembrie 2021

Evaluare finală de către juriul de specialitate: 13 – 19 septembrie 2021

Decernarea titlului: 25 septembrie 2021, în cadrul Galei Tinerilor din Mediul Rural, ediția a treia (informații despre eveniment vor fi publicate în curând)


Procedura de candidatură:Etapa I – Preselecția comunelor finaliste (17 iunie – 14 iulie 2021)

Grupurile informale de tineri formate din minim 5 tineri cu vârsta cuprinsă între 15 și 35 de ani (cel puțin trei dintre tineri trebuie să aibă vârsta de 18 ani împliniți până la depunerea candidaturii), susținuți de către autoritățile publice (printr-o declarație de susținere) pot candida pentru titlul de ”Sat European de Tineret 2021” pentru satul sau comuna lor prin depunerea unei candidaturi.

Existența unei organizații neguvernamentale care să susțină tinerii din grupul de inițiativă în perioada implementării programului reprezintă un plus, dar nu este o condiție obligatorie. Astfel, spre deosebire de anii anteriori, pentru titlul de Sat European de Tineret 2022 pot candida și grupuri de inițiativă de tineri din mediul rural care nu sunt parte dintr-o organizație neguvernamentală. 

Depunerea candidaturii constă în completarea online a formularului de candidatură și trimiterea următoarelor anexe pe adresa de email: satuleuropeandetineret@gmail.com, până la data de 11 iulie 2021, la ora 23:59:

Fiecare candidatură va primi un e-mail de confirmare a depunerii candidaturii din partea echipei European Youth Village/Satul European de Tineret.
Toate candidaturile vor intra într-un proces de evaluare inițială, urmând ca pe data de 14 iulie 2021 să fie publicată lista cu comunele finaliste. Vor fi selectate un număr de minimum 4 și maximum 8 comune finaliste.

Etapa 2 – Selecția comunei sau comunelor care vor purta titlul de Sat European de Tineret în 2022 (15 iulie – 25 septembrie 2021)
Comunele finaliste vor intra într-un proces de mentorat în perioada 19 iulie – 12 septembrie 2021. În această perioadă vom organiza o serie de activități de formare (online și offline) pentru tinerii din grupurile de inițiativă finaliste pentru a-i ajuta să își finalizeze candidatura.
Procesul de mentorat va începe cu o întâlnire de formare a tinerilor din grupurile de inițiativă ce va avea loc în comuna Aroneanu, județul Iași, în perioada 19 – 26 iulie 2021 (Cazarea și masa participanților sunt asigurate de către organizatori, iar transportul va fi decontat 100%; Mai multe detalii tehnice vor fi trimise finaliștilor pe data de 14 iulie 2021). La întâlnire este obligatorie prezența coordonatorului grupului de inițiativă, alături de alți 2 sau 3 tineri din grupul de inițiativă (dintre cei care vor fi implicați în mod direct în finalizarea planului de activități planificate pentru perioada în care comuna va avea titlul de Sat European de Tineret – finalizarea candidaturii).

În perioada 27 iulie – 29 august 2022 vom organiza o vizită în fiecare comună finalistă pentru a-i cunoaște pe tinerii din grupurile de inițiativă și pentru a înțelege mai bine de ce își doresc titlul de Sat European de Tineret în 2022. De asemenea, în cadrul întâlnirii vom interacționa și cu factorii de decizie și ceilalți tineri din comunitate în cadrul unei consultări. Vizita/consultarea se va desfășura pe parcursul a două zile (aproximativ 4 ore pe zi) și va fi organizată  împreună de către Guvernanța programului European Youth Village și tinerii din grupul de inițiativă din comuna finalistă; La activitate urmărim să participe aproximativ 15-20 de tineri din comună. Vom discuta și stabili toate detaliile privind organizarea vizitei în cadrul primei întâlniri din comuna Aroneanu. Totodată, în urma consultărilor cu tinerii din comunitate, tinerii din grupurile de inițiativă in comunele finaliste își vor construi planul de activități pe care își doresc să le implementeze dacă vor primi titlul de Sat European de Tineret 2022 și vor putea să își completeze candidatura.
În paralel, vom organiza o serie de 2-4 ateliere de formare cu tinerii din grupurile de inițiativă din comunele finaliste pe diverse teme: comunicare, management de proiect, scriere proiecte etc. care să vină în sprijinul tinerilor și să îi ajute să își îmbunătățească candidatura. Atelierele se vor desfășura online, pe platforma Zoom.
Următorul pas va consta în susținerea candidaturii de către grupurile de inițiativă din comunele finaliste în fața juriului de specialitate (prezentarea candidaturii) în cadrul Summitului Tinerilor din Mediul Rural ce va avea loc în comuna Aroneanu, județul Iași, în perioada 1 – 5 septembrie 2021 (Cazarea și masa participanților sunt asigurate de către organizatori, iar transportul va fi decontat 100%; Mai multe detalii tehnice vor fi trimise finaliștilor ulterior).
Grupurile de inițiativă din comunele finaliste își vor trimite candidatura finală până la data de 12 septembrie 2021. Candidatura va consta într-un alt formular de candidatură, mai detaliat, ce va fi prezentat grupurilor de inițiativă încă de la întâlnirea de formare din perioada 19-26 iulie 2021.
În perioada 13-19 septembrie 2021, juriul de specialitate va evalua candidaturile finale ale comunelor finaliste, urmând ca pe 25 septembrie să aflăm care sunt comunele care vor primi titlul de Sat European de Tineret în 2022, în cadrul celei de a treia ediții a Galei Tinerilor din Mediul Rural (informații despre eveniment vor fi publicate în curând).


STIMAȚI CETĂȚENI  

Protecția mediului reprezintă ansamblul reglementărilor, măsurilor și acțiunilor care au ca scop menținerea, protejarea și îmbunătățirea  condițiilor naturale de mediu și reducerea sau eliminarea poluării mediului înconjurător și a surselor de poluare.

Pe teritoriul comunei noastre principala  sursă  de poluare o constituie depozitarea  necorespunzătoare a deșeurilor de orice categorie. Deși Primăria Cosmești a luat măsuri pentru a respecta prevederile legale, privind colectarea selectivă a deșeurilor, nu toți cetătenii respectă modul de colectare separate, amestecând deșeuri reciclabile cu cele menajere sau cadavre de animale mici sau păsări(pisici, căței, găini), creând grave prejudicii întregii comunitîți.

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor comunei Cosmești, Consiliul  Local a aprobat  doua locații, una la Satul Nou și una la Balta Gâștii în Cosmeștii-Vale, pentru depozitarea materielelor inerte rezultate din dărâmături. DOAR PENTRU ACEST TIP DE DEȘEURI!!!

Constatând nerespectarea prevederilor legale privind managementul deșeurilor pe teritoriul comunei Cosmești Consiliul Local a aprobat prin HOTĂRÂREA  nr. 14/2021  REGULAMENTUL PRIVIND ACŢIVITĂŢILE EDILITAR-GOSPODĂREŞTI DIN  COMUNA COSMEȘTI, care prevede obligațiile Consiliului local, a primarului,  a persoanelor fizice și juridice, precum și sancțiunile pentru nerespectarea  prevederilor acestui regulament astfel, din care spicuim:

,,Art.7.În aplicarea prevederilor acestui regulament, cetăţenilor comunei Cosmesti, precum şi celorlalţi cetăţeni care locuiesc temporar sau tranzitează comuna, le revin următoarele obligaţii:

a) întreţinerea şi curăţenia locuinţelor pe care le deţin în proprietate sau cu chirie, a anexelor gospodăreşti, a curţilor şi împrejmuirilor acestora;

b) curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii, tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora, pentru a nu dăuna imaginii locale;

c) finalizarea construcţiilor începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primar, în condiţiile şi în termenele stabilite de acestea;

d) repararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor;

e) menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porţiunea din dreptul gospodăriei;

f) îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc sau pe care le folosesc în alte scopuri;

g) să folosească recipienţii anume destinaţi (containere, coşuri) pentru evacuarea cojilor de seminţe sau fructe, a gumei de mestecat, resturilor de ţigări, a altor resturi de obiecte şi a ambalajelor care au ca rezultat murdărirea străzilor, aleilor, trotuarelor, pieţelor publice şi spaţiilor verzi;

h) depozitarea reziduurilor menajere şi a gunoaielor numai în locurile special amenajate de autorităţile administraţiei publice locale;

j) să nu tulbure ordinea şi liniştea publică prin orice mijloace, injurii sau cuvinte jignitoare şi gesturi obscene şi să aibă un comportament civilizat în sălile de spectacole, în alte locuri publice, stadioane, spații de joacă pentru copii, mijloacele de transport în comun, să nu agreseze conducătorii auto şi personalul de deservire al acestor mijloace de transport, ori călătorii;

k) să nu distrugă ori să degradeze monumentele de for public, coşurile de gunoi amplasate pe spațiul public, pubelele, băncile, aparatele de joacă, împrejmuirile şi porţile platformelor gospodăreşti şi alt mobilier rural sau orice bunuri aparţinând domeniului public;

 l) se interzice mutarea băncilor şi a altor bunuri de folosinţă publică de la locurile unde au fost aşezate, culcatul pe bănci, pe zonele verzi din parcuri,  sau spaţii verzi amenajate, precum şi folosirea căilor de trecere în afara celor construite în acest scop;

m) să nu manevreze vanele de pe retelele de distribuire a apei, să nu efectueze intervenţii la tablourile electrice de la iluminatul public, cu excepţia persoanelor autorizate în acest scop;

n) să nu oprească, să staţioneze sau să parcheze autovehiculele pe trotuare pietonale, spaţii verzi, parcuri şi în alte locuri de parcare din faţa instituţiilor publice unde este interzisă prin semne de circulaţie;

o) curăţarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice; 

p) să aibă un comportament civilizat faţă de angajaţii autorităţii administraţiei publice locale şi împuterniciţii primarului abilitaţi să dispună aplicarea măsurilor prevăzute în prezenta hotărâre;

      Art. 8. k) se interzice spălarea rufelor, preşurilor, covoarelor, zarzavaturilor, autovehiculelor şi a altor obiecte  pe domeniul public ( străzi, alei, trotuare, zone verzi, parcări etc.);

 l) se interzice creşterea şi întreţinerea animalelor şi păsărilor de curte pe domeniul public sau pe domeniul privat al comunei;

m) se interzice hranirea cainilor comunitari, precum si accesul cainilor in afara proprietatii cu exceptia celor  de companie, care sunt scosi la plimbare in lesa, cu obligația ca cei de talie mare sa poarte botniță;

n) se interzice deversarea apelor menajere direct pe domeniul public sau privat (carosabil, trotuar, alee, spaţiu verde);

o) se interzice execuţia lucrărilor de reparaţii sau modernizare a trotuarului din faţa proprietăţii fără avizul Primăriei;

   SANCȚIUNI:

Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează: 

- a) cu amendă de la 100 lei – 500 lei pentru persoane fizice şi de la 500 – 2500 lei pentru persoane juridice, pentru încălcarea prevederilor  art.7, lit j si l, art. 8 lit. k-m ;

- b) cu amendă de la 200 lei – 1000 lei pentru persoane fizice şi de la 1000 lei – 2500 lei pentru persoane juridice, pentru încălcarea prevederilor art. 7, lit. a-h ,k, n-p; art. 8 lit.n, ; 

- c) cu amendă de la 500 lei – 1000 lei pentru persoane fizice şi de la 1000 lei – 2500 lei pentru persoane juridice, pentru încălcarea prevederilor art. 8. lit o,p  ;

ART.26. (1) Contravenţia se constată printr-un proces-verbal încheiat de persoanele, denumite în mod generic agenţi constatatori, desemnați.

 (2) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărâre se face de către Primarul Comunei Cosmești, viceprimar și/sau împuterniciţii acestuia.

       ART.27. (1) Persoanele împuternicite pentru aplicarea sancţiunilor contravenţionale principale pot dispune şi sancţiuni contravenţionale complementare care pot fi:

 a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţii, mijloscelot de transport.

Regulamentul este afișat pe pagina comunei Cosmești www.primaria-cosmesti.ro: http://primaria-cosmesti.ro/?attachment_id=5574

 

ANUNȚ PUBLIC: LA PAGINA WEB

http://primaria-cosmesti.ro/?p=72&preview=true&preview_id=72&preview_nonce=0787e4f551  A FOST PUBLICATĂ PENTRU COMUNITATE STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI COSMEȘTI PENTRU ANII 2021-2027

ÎN VEDEREA DEZBATERII PUBLICE. PRIMAR ING. ION TUCHILUȘ

TELEFON CENTRUL DE VACCINARE DE LA COSMEȘTI DIN CĂMINUL CULTURAL: 0336401500

d-111-permanenta-de-pasti

anunt-sedinta-ordinara-aprilie-2021

anunt-dezbatere-publica-strategia-de-dezvoltare-a-judetului-galati   Termen până pe data de 04.04.2021.

 

InfoCons lanseaza numarul unic de urgenta pentru consumatori – 0219615* cat si noua platforma de educare www.infocons.ro

15 Martie – Ziua Mondiala a Drepturilor Consumatorilor

 

sodexo-lista-unitati-afiliate-sodexo-2021-03-12_60

anunt-februarie- ofertă locuri de muncă

Avem noutăți importante pentru dumneavoastră în calitate de partener în cadrul Programului pentru Ajutorarea Persoanelor Defavorizate. Vă reamintim că Sodexo Pass Romania a fost desemnat ca emitent al tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde, pentru județul GALATI. Informăm beneficiarii, după cum urmează:

 • pensionari și persoane fără adăpost –  in data de 16.02.2021 cardurile Social Pass au fost incarcate cu valoarea de 180 lei/beneficiar, aferenta lunii ianuarie

Vă rugăm să le reamintiți utilizatorilor de carduri Social Pass pentru mese calde:

 • Suma maximă de plată este de 40 lei pe zi
 • Pentru prima plată, este necesară introducerea codului PIN
 • Cardul este acceptat doar în rețeaua de parteneri Sodexo.

În fiecare zi, apar noi comercianți în rețeaua Social Pass Card astfel încât beneficiarii tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde să aibă acces la o rețea extinsă de parteneri afiliați. Rețeaua actualizată este disponibilă oricând pe https://cardsodexo.ro/retea.

Comercianții care acceptă Social Pass Card sunt semnalizați cu stickerul Sodexo.

Atașăm alăturat Ghidul de reîntoarcere a românilor din străinătate elaborat de  Departamentul pentru Românii de Pretutindeni din subordinea Secretariatului general al guvernului: ghid-de-reintoarcere-2021

Institutul Național de Administrație (INA) a publicat Studiul privind evaluarea oportunității flexibilizării modului și timpului de lucru în administrația publică, alăturându-se, astfel, unor inițiative europene de identificare a unor noi forme de muncă, în contextul pandemiei Covid-19.

Scopul acestei initiative, susținută de către Secretariatul General al Guvernului și de Grupul Băncii Mondiale a fost de a evalua oportunitatea reglementării modurilor flexibile de lucru în administrația publică din România (telemuncă, program flexibil, normă parțială de lucru, sistem hibrid etc.).

Studiul poate fi consultat la Secțiunea de Studii și publicații de pe site-ul INA (http://ina.gov.ro/studii-si-publicatii/) sau  accesând link-ul următor: http://ina.gov.ro/wp-content/uploads/2021/01/STUDIU-moduri-de-lucru-flexibile.pdf

lista-restaurante-card-social-gl

interviu-mc-din-10-dec-2020

rezultat-proba-scrisa concurs 07.12.2020

ÎN ATENȚIA BENEFICIARILOR DE CARDURI PENTRU MESE CALDE

ANUNȚ DIN PARTEA EMITENTULUI SODEXO PASS

Avem noutăți importante pentru dumneavoastră în calitate de partener în cadrul Programului pentru Ajutorarea Persoanelor Defavorizate.Vă reamintim că Sodexo Pass Romania a fost desemnat ca emitent al tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde, pentru județul GALATI. În acest moment suntem în etapa de încărcare a cardurilor Social Pass. Vă rugăm să informați beneficiarii, după cum urmează:

 • pensionari și persoane fără adăpost – încărcarea cardurilor Social Pass cu sume aferente lunilor septembrie și octombrie, cu valoarea de 360 lei/beneficiar
 • persoane care beneficiaza și de alte drepturi – încărcarea cardurilor Social Pass cu sume aferente lunii octombrie, cu valoarea de 180 lei/beneficiar

Vă rugăm să le reamintiți utilizatorilor de carduri Social Pass pentru mese calde:

 • Suma maximă de plată este de 40 lei pe zi
 • Pentru prima plată, este necesară introducerea codului PIN
 • Cardul este acceptat doar în rețeaua de parteneri Sodexo

În fiecare zi, apar noi comercianți în rețeaua Social Pass Card astfel încât beneficiarii tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde să aibă acces la o rețea extinsă de parteneri afiliați. Rețeaua actualizată este disponibilă oricând pe https://cardsodexo.ro/retea.

Comercianții care acceptă Social Pass Card sunt semnalizați cu stickerul Sodexo.

Pentru o mai bună implementare a acestui program, ne puteți recomanda pe adresa de e-mail  comerciant.ro@sodexo.com comercianți din zona dumneavoastră, care servesc mâncare caldă și sunt dotați cu POS, din categoria: restaurante, firme de catering, cantine etc.

 

borderou-selectie-dosare-de-concurs

sectii-de-votare-pentru-comuna

ANUNȚ, 

STIMAȚI CETĂȚENI, 

VĂ COMUNICĂM CĂ PE TOATĂ PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ, VOM PROCEDA LA MENȚINEREA MĂSURILOR RESTRICTIVE DE ACCES ÎN INSTITUȚIE: SE VA INTRA ETAPIZAT, CĂTE UNA SAU MAXIM DOUĂ PERSOANE CU PĂSTRAREA DISTANȚEI SOCIALE IMPUSE DE LEGISLAȚIE, CU MENȚINEREA MĂSURILOR DE PROTECȚIE ÎN VEDEREA PREVENIRII RĂSPÂNDIRII VIRUSULUI COVID-19. 

PROGRAMUL CU PUBLICUL SE VA MENȚINE LA ORARUL 8,00-13,00.

La pagina Concursuri a fost publicată Dispoziția de organizare a unui concurs pentru muncitor calificat(1 post) și muncitor necalificat (1 post) în Serviciul Public de pază și întreținere gospodăresc. În Dispoziție sunt detalii cu privire la cerințe, bibliografie și date.

solicitare-cj

Primaria COSMEȘTI ofera cetatenilor aplicatia mobila CityHealth, pentru a sesiza rapid orice problema intalnita in comunitate. 

Primaria COSMEȘTI ofera cetatenilor aplicatia City Health, cu ajutorul caruia pot sesiza rapid orice problema intalnita in spatiul public. Mesajul ajunge direct la echipa primariei, care se va ocupa de rezolvarea problemelor intampinate de locuitori si le va raspunde pe masura solutionarii cazurilor.

Aplicatia City Health poate fi descarcata si utilizata gratuit pe orice smartphone si permite relationarea la distanta intre cetateni si administratia locala, pentru a rezolva problemele comunitatii.

Tot prin platforma City Health, Primaria COSMEȘTI va anunta cetatenii atunci cand apar situatii care limiteaza traficul sau accesul la anumite zone, ori cand sunt luate decizii legate de functionarea comunei care ii implica pe locuitori.

Aplicatia este disponibila gratuit si se poate descarca accesand urmatorul link: http://onelink.to/qher4s

Link descarcare video: https://lifeishardro-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/gabriel_spita_aps_ro/EepqVY9bPwdPmC2jRynZiZsBe3gVww3vkqZgwIVtwrqDAQ?e=sBag

https://www.igsu.ro/Comunitate/CampaniiInformare

anexa-extras-la-material-prezentare-campanii

anunt-1

anunt

anunt-important

borderou-selectie-dosare

dispozitie-reluare-concurs

anunt-reluare-concurs-debutant-as

dispozitie-sedii-sectii-de-votare 2020

hclsu-cosmesti-nr-4

hotararea-nr-80-cjsu-29-07-2020anunt-suspendare-concurs

ANUNȚ DGASPC GALAȚI

 

În aceste clipe de grea încercare, Primăria Cosmești pune la

dispozitia cetățenilor comunei în mod gratuit, aplicația mobilă CityHealth

 prin care vom oferi informatii sub forma de notificări cu privire la

situația crizei legate de Coronavirus și de bunul mers al comunei.

Locuitorii comunei, pot prin intermediul aplicației să ne trimită raportări

legate de nerespectarea regulilor impuse de starea de urgență, îngrijorări sau

sugestii. Pentru utilizare, va rog să selectati comuna Cosmesti din lista de

localități din primul ecran al aplicației, iar pentru trimiterea de raportări să

selectați Raportare Nouă și categoria Coronavirus.

Multă sănătate și să trecem cu bine!

    STIMAȚI CETĂȚENI

VĂ RUGĂM DAȚI DOVADĂ DE SPIRIT CIVIC! AJUTAȚI VECINII AFLAȚI ÎN DIFICULTATE SAU ANUNȚAȚI-NE!!SPRIJINIȚI PERSOANELE CARE AU PESTE 65 DE ANI ȘI CARE AU CELE MAI DRASTICE MĂSURI DE AUTOPROTEJARE. INFORMAȚI CU MAXIMĂ RAPIDITATE ORICE SITUAȚIE DE RISC DE RĂSPÂNDIRE A VIRUSULUI, PRECUM ȘI ORICE REVENIRE A PERSOANELOR DIN ZONE MAI EXPUSE LA RISC PENTRU A LUA MĂSURILE LEGALE DE AUTOIZOLARE. PARTICIPAȚI ACTIV LA MĂSURILE DE AUTOPROTEJARE!! VĂ PROTEJAȚI! NE PROTEJAȚI! ARĂTĂM CĂ NE PASĂ ȘI CĂ RESPECTĂM PE CEI CARE NE SUNT CEL MAI APROAPE!

PENTRU ORICE PROBLEMĂ PE CARE O ÎNTÂMPINAȚI APELAȚI CU CEA MAI MARE ÎNCREDERE PE ORICE CALE PERSONALUL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE COSMEȘTI. SUNTEM AICI PENTRU DUMNEAVOSTRĂ! SUNTEM AICI PENTRU NOI, PENTRU CA ȘI COMUNITATEA NOASTRĂ SĂ TREACĂ CU BINE PESTE ACEST EPISOD, FĂRĂ PIERDERI UMANE! 

FIȚI RESPONSABILI!!!!!

model-declaratie-proprie-raspundere-2503

SE POATE SCRIE DE MÂNĂ!!!!

http://primaria-cosmesti.ro/?attachment_id=4373

ANUNȚ IMPORTANT!

Având în vedere situația epidemiologică existentă la nivel național generată de noul CORONAVIRUS, PRIMĂRIA COMUNEI COSMEȘTI vă informează:

RESPECTAȚI recomandările pentru a împiedica răspândirea noului coronavirus COVID-19! RĂMÂNEȚI ÎN CASĂ, pe cât posibil! EVITAȚI contactul direct sau apropiat cu alte persoane! MENȚINEȚI distanța de minim 2m față de ceilalți! NU ATINGEȚI suprafețe pe care au pus mâna și alte persoane ! FERIȚI-VĂ de zonele aglomerate! SPĂLAȚI-VĂ pe mâini cât mai des posibil! NU VĂ ATINGEȚI cu mâinile fața, nasul, gura sau ochii! ASIGURAȚI-VĂ că regulile sunt respectate și de vârstnici! Ei sunt cei mai expuși îmbolnăvirii!

anunt-gunoi

Comuna Cosmesti se afla situata in partea de nord-vest a judetului Galati, pe ambele maluri ale raului Siret, care formeaza hotarul cu judetul Vrancea. Comuna se afla la aproximativ 80 km fata de resedinta de judet – municipiul Galati si la 9 km (vest) de municipiul Tecuci. In partea de nord la 7 km este comuna Nicoresti,la sud la peste 10 km. este centrul comunei Movileni, la vest la 7 km se afla orasul Marasesti. La sud-vest la o distanta de 24 km pe soseua nationala se afla orasul Focsani, resedinta judetului Vrancea. Partea centrala a comunei – satele Baltareti si Cosmesti – este strabatuta de soseaua nationala, drumul national DN24 (E 581) - Tisita – Tecuci - Barlad – Vaslui - Iasi, precum si de calea ferata Focsani – Tecuci, Marasesti – Tecuci.

Din punct de vedere morfologic comuna este situata pe Campia Tecuciului, in marginea Campiei Romane, in partea de nord – de aici incepe Podisul Moldovei.
Altitudinea din punctul gara Cosmesti este de 50 m. fata de nivelul Marii, deci in partea inalta a teritoriului, iar in Valea Siretului altitudinea este de 25 m.
Satele comunei sunt insiruite, alungite pe caile de comunicatie. Forma vetrelor este liniara in satele Băltăreţi, Furcenii Vechi si Satu Nou, tentaculară in satul Cosmeştii- Vale si geometrica la satele Cosmeşti si Furcenii Noi.

Comuna Cosmesti este o unitate administrativ teritoriala din judetul Galati formata din 6 sate componente:

 • Cosmeşti
 • Cosmeştii-Vale
 • Băltăreţi
 • Furcenii Vechi
 • Satu Nou
 • Furcenii Noi

Suprafata comunei este de 4991ha din care 624ha in intravilan. Din punct de vedere al tipologiei functionale comuna este preponderent agricola.
Comuna Cosmesti este persoana juridica cu patrimoniu financiar, industrial si social-cultural avand initiativa in ce priveste administrarea intereselor publice locale, exercitandu-si in conditiile legii autoritatea, in limitele administrativ-teritoriale stabilite prin lege.

 

ADRESA DE E-MAIL: primaria.cosmesti@gmail.com; cosmesti@gl.e-adm.ro

DATE  DE CONTACT: TEL. 0236336227; FAX: 0236336218; 

NR. TELEFON APEL UNIC DE URGENŢĂ: 112

 

Anunţ important
Categorii
deschide | închide
Contact Primăria Cosmeşti
Adresa:
Str. General Dumitru Dămăceanu, nr. 73,
localitatea Cosmeşti,
Jud. GALAŢI
cod postal 807085

Tel:
0236/336227
0236/336218
Tel/Fax:
0236/336218

Email:
cosmesti@gl.e-adm.ro
primaria.cosmesti@gmail.com