MONITORUL OFICIAL 

Despre Cosmeşti

Stimați concetățeni,

În contextul numeroaselor mișcări telurice din ultima perioadă dorim să vă reamintim obligația tuturor proprietarilor de imobile(case,anexe) de a întocmi asigurarea obligatorie prevăzută de Legea nr.206/2008 privind privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor:

,,ART. 22 (1) Persoanele fizice sau juridice care nu îşi asigură locuinţele aflate în proprietate, în condiţiile prezentei legi, nu beneficiază, în cazul producerii unuia dintre dezastrele naturale definite potrivit prezentei legi, de niciun fel de despăgubiri de la bugetul de stat sau de la bugetul local pentru prejudiciile produse locuinţelor.”

Conform art.29, ,,nerespectarea de către persoanele fizice sau juridice a obligaţiei de asigurare a locuinţelor, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 la 500 lei.

In vederea implementarii obiectivelor asumate prin Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor, este necesar a fi realizate la nivel local unele activitati care se refera la :

- publicarea pe pagina web a primariilor a materialelor informative privind compostarea individuala a biodeseurilor menajere;

formular-fose-septice-2022-

STIMAȚI CETĂȚENI  

Protecția mediului reprezintă ansamblul reglementărilor, măsurilor și acțiunilor care au ca scop menținerea, protejarea și îmbunătățirea  condițiilor naturale de mediu și reducerea sau eliminarea poluării mediului înconjurător și a surselor de poluare.

Pe teritoriul comunei noastre principala  sursă  de poluare o constituie depozitarea  necorespunzătoare a deșeurilor de orice categorie. Deși Primăria Cosmești a luat măsuri pentru a respecta prevederile legale, privind colectarea selectivă a deșeurilor, nu toți cetătenii respectă modul de colectare separate, amestecând deșeuri reciclabile cu cele menajere sau cadavre de animale mici sau păsări(pisici, căței, găini), creând grave prejudicii întregii comunitîți.

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor comunei Cosmești, Consiliul  Local a aprobat  doua locații, una la Satul Nou și una la Balta Gâștii în Cosmeștii-Vale, pentru depozitarea materielelor inerte rezultate din dărâmături. DOAR PENTRU ACEST TIP DE DEȘEURI!!!

Constatând nerespectarea prevederilor legale privind managementul deșeurilor pe teritoriul comunei Cosmești Consiliul Local a aprobat prin HOTĂRÂREA  nr. 14/2021  REGULAMENTUL PRIVIND ACŢIVITĂŢILE EDILITAR-GOSPODĂREŞTI DIN  COMUNA COSMEȘTI, care prevede obligațiile Consiliului local, a primarului,  a persoanelor fizice și juridice, precum și sancțiunile pentru nerespectarea  prevederilor acestui regulament astfel, din care spicuim:

,,Art.7.În aplicarea prevederilor acestui regulament, cetăţenilor comunei Cosmesti, precum şi celorlalţi cetăţeni care locuiesc temporar sau tranzitează comuna, le revin următoarele obligaţii:

a) întreţinerea şi curăţenia locuinţelor pe care le deţin în proprietate sau cu chirie, a anexelor gospodăreşti, a curţilor şi împrejmuirilor acestora;

b) curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii, tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora, pentru a nu dăuna imaginii locale;

c) finalizarea construcţiilor începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primar, în condiţiile şi în termenele stabilite de acestea;

d) repararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor;

e) menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porţiunea din dreptul gospodăriei;

f) îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc sau pe care le folosesc în alte scopuri;

g) să folosească recipienţii anume destinaţi (containere, coşuri) pentru evacuarea cojilor de seminţe sau fructe, a gumei de mestecat, resturilor de ţigări, a altor resturi de obiecte şi a ambalajelor care au ca rezultat murdărirea străzilor, aleilor, trotuarelor, pieţelor publice şi spaţiilor verzi;

h) depozitarea reziduurilor menajere şi a gunoaielor numai în locurile special amenajate de autorităţile administraţiei publice locale;

j) să nu tulbure ordinea şi liniştea publică prin orice mijloace, injurii sau cuvinte jignitoare şi gesturi obscene şi să aibă un comportament civilizat în sălile de spectacole, în alte locuri publice, stadioane, spații de joacă pentru copii, mijloacele de transport în comun, să nu agreseze conducătorii auto şi personalul de deservire al acestor mijloace de transport, ori călătorii;

k) să nu distrugă ori să degradeze monumentele de for public, coşurile de gunoi amplasate pe spațiul public, pubelele, băncile, aparatele de joacă, împrejmuirile şi porţile platformelor gospodăreşti şi alt mobilier rural sau orice bunuri aparţinând domeniului public;

 l) se interzice mutarea băncilor şi a altor bunuri de folosinţă publică de la locurile unde au fost aşezate, culcatul pe bănci, pe zonele verzi din parcuri,  sau spaţii verzi amenajate, precum şi folosirea căilor de trecere în afara celor construite în acest scop;

m) să nu manevreze vanele de pe retelele de distribuire a apei, să nu efectueze intervenţii la tablourile electrice de la iluminatul public, cu excepţia persoanelor autorizate în acest scop;

n) să nu oprească, să staţioneze sau să parcheze autovehiculele pe trotuare pietonale, spaţii verzi, parcuri şi în alte locuri de parcare din faţa instituţiilor publice unde este interzisă prin semne de circulaţie;

o) curăţarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice; 

p) să aibă un comportament civilizat faţă de angajaţii autorităţii administraţiei publice locale şi împuterniciţii primarului abilitaţi să dispună aplicarea măsurilor prevăzute în prezenta hotărâre;

      Art. 8. k) se interzice spălarea rufelor, preşurilor, covoarelor, zarzavaturilor, autovehiculelor şi a altor obiecte  pe domeniul public ( străzi, alei, trotuare, zone verzi, parcări etc.);

 l) se interzice creşterea şi întreţinerea animalelor şi păsărilor de curte pe domeniul public sau pe domeniul privat al comunei;

m) se interzice hranirea cainilor comunitari, precum si accesul cainilor in afara proprietatii cu exceptia celor  de companie, care sunt scosi la plimbare in lesa, cu obligația ca cei de talie mare sa poarte botniță;

n) se interzice deversarea apelor menajere direct pe domeniul public sau privat (carosabil, trotuar, alee, spaţiu verde);

o) se interzice execuţia lucrărilor de reparaţii sau modernizare a trotuarului din faţa proprietăţii fără avizul Primăriei;

   SANCȚIUNI:

Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează: 

- a) cu amendă de la 100 lei – 500 lei pentru persoane fizice şi de la 500 – 2500 lei pentru persoane juridice, pentru încălcarea prevederilor  art.7, lit j si l, art. 8 lit. k-m ;

- b) cu amendă de la 200 lei – 1000 lei pentru persoane fizice şi de la 1000 lei – 2500 lei pentru persoane juridice, pentru încălcarea prevederilor art. 7, lit. a-h ,k, n-p; art. 8 lit.n, ; 

- c) cu amendă de la 500 lei – 1000 lei pentru persoane fizice şi de la 1000 lei – 2500 lei pentru persoane juridice, pentru încălcarea prevederilor art. 8. lit o,p  ;

ART.26. (1) Contravenţia se constată printr-un proces-verbal încheiat de persoanele, denumite în mod generic agenţi constatatori, desemnați.

 (2) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărâre se face de către Primarul Comunei Cosmești, viceprimar și/sau împuterniciţii acestuia.

       ART.27. (1) Persoanele împuternicite pentru aplicarea sancţiunilor contravenţionale principale pot dispune şi sancţiuni contravenţionale complementare care pot fi:

 a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţii, mijloscelot de transport.

lista-restaurante-card-social-gl

sectii-de-votare-pentru-comuna


Comuna Cosmești se află situată în partea de nord-vest a județului Galați, pe ambele maluri ale râului Siret, care formează hotarul cu județul Vrancea. Comuna se afla la aproximativ 80 km fata de resedinta de judet – municipiul Galati si la 9 km (vest) de municipiul Tecuci. În partea de nord la 7 km este comuna Nicorești, la sud la peste 10 km. este centrul comunei Movileni, la vest la 7 km se afla orasul Mărășești. La sud-vest la o distanta de 24 km pe soseua nationala se afla orasul Focșani, reședința judetului Vrancea. Partea centrala a comunei – satele Baltareti si Cosmesti – este strabatuta de soseaua nationala, drumul national DN24 (E 581) - Tisita – Tecuci - Barlad – Vaslui - Iasi, precum si de calea ferata Focsani – Tecuci, Marasesti – Tecuci.

Din punct de vedere morfologic comuna este situata pe Campia Tecuciului, in marginea Campiei Romane, in partea de nord – de aici incepe Podisul Moldovei.
Altitudinea din punctul gara Cosmesti este de 50 m. fata de nivelul Marii, deci in partea inalta a teritoriului, iar in Valea Siretului altitudinea este de 25 m.
Satele comunei sunt insiruite, alungite pe caile de comunicatie. Forma vetrelor este liniara in satele Băltăreţi, Furcenii Vechi si Satu Nou, tentaculară in satul Cosmeştii- Vale si geometrica la satele Cosmeşti si Furcenii Noi.

Comuna Cosmesti este o unitate administrativ teritoriala din judetul Galati formata din 6 sate componente:

  • Cosmeşti
  • Cosmeştii-Vale
  • Băltăreţi
  • Furcenii Vechi
  • Satu Nou
  • Furcenii Noi

Suprafata comunei este de 4991ha din care 624ha in intravilan. Din punct de vedere al tipologiei functionale comuna este preponderent agricola.
Comuna Cosmesti este persoana juridica cu patrimoniu financiar, industrial si social-cultural avand initiativa in ce priveste administrarea intereselor publice locale, exercitandu-si in conditiile legii autoritatea, in limitele administrativ-teritoriale stabilite prin lege.

ADRESA DE E-MAIL:  cosmesti@gl.e-adm.ro

DATE  DE CONTACT: TEL. 0236336227; FAX: 0236336218; 

NR. TELEFON APEL UNIC DE URGENŢĂ: 112

 

Anunţ important
Categorii
deschide | închide
Contact Primăria Cosmeşti
Adresa:
Str. General Dumitru Dămăceanu, nr. 73,
localitatea Cosmeşti,
Jud. GALAŢI
cod postal 807085

Tel:
0236/336227
0236/336218
Tel/Fax:
0236/336218

Email:
cosmesti@gl.e-adm.ro
primaria.cosmesti@gmail.com